Pravidla hry - Oresi

Oresi vrací peníze

Oresi vrací peníze!

Preambule

Obchodní společnost Oresi s.r.o., se sídlem Březí 102, PSČ 251 01, IČ: 272 40 479, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 106920 (dále jen „společnost“), pořádá na území České a Slovenské republiky hru pod názvem „ORESI VRACÍ PENÍZE“, na základě které mohou její zákazníci získat slevu na zakoupené zboží, resp. mohou získat i peněžitou výhru přesahující hodnotu zakoupeného zboží (dále jen „hra“). Hra bude probíhat od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018. Tato pravidla jsou platná pro Českou a Slovenskou republiku.

Pravidla

Účastníci

Účastníkem hry se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba založená dle českého nebo slovenského právního řádu a řádně zapsaná v obchodním rejstříku či zákonem stanovené evidenci, která splní níže uvedené podmínky (dále jen „účastník“).

Podmínky účasti

Podmínkou účasti ve hře je uzavření kupní nebo jiné smlouvy, jejímž předmětem bude dodání zboží z nabídky společnosti nebo Oresi Slovakia s.r.o. v minimální hodnotě 15.000,- Kč nebo 555,- EUR (dále jen „smlouva“). Po podpisu smlouvy bude účastníkovi předán čtyřmístný číselný kód. Počet přidělených kódů je závislý na dni uzavření smlouvy.  Kódy budou předávány dle následujícího pravidla:

 • 9 kódů v období uzavření smlouvy od 1. 6. 2018 do 10. 6. 2018
 • 8 kódů v období uzavření smlouvy od 11. 6. 2018 do 20. 6. 2018
 • 7 kódů v období uzavření smlouvy od 21. 6. 2018 do 30. 6. 2018
 • 6 kódů v období uzavření smlouvy od 1. 7. 2018 do 10. 7. 2018
 • 5 kódů v období uzavření smlouvy od 11. 7. 2018 do 20. 7. 2018
 • 4 kódy v období uzavření smlouvy od 21. 7. 2018 do 31. 7. 2018
 • 3 kódy v období uzavření smlouvy od 1. 8. 2018 do 10. 8. 2018
 • 2 kódy období uzavření smlouvy od 11. 8. 2018 do 20. 8. 2018
 • 1 kód v období uzavření smlouvy od 21. 8. 2018 do 31. 8. 2018

Pro určení výše výhry bude rozhodující skutečná celková cena zboží, tj. cena vyplývající ze smlouvy nebo jejích případných dodatků platných ke dni vyhlášení výsledků. Předání kódu je podmíněno složením zálohy kupní ceny dle smlouvy. Účastníci hry jsou do systému společnosti řazeni chronologicky, od čehož je odvozeno předání herních kódů.

Průběh hry, výhra a způsob jejího uplatnění

Po skončení hry budou do osudí vhozeny veškeré přidělené herní kódy a společnost provede pod dohledem notáře vylosování výherních kódů. Výherní kódy budou losovány od nejnižší výhry po výhru nejvyšší, a to dle následujícího klíče:


 • 1 * sleva ve výši 100 % z kupní ceny zboží
 • 2 * sleva ve výši 50 % z kupní ceny zboží
 • 3 * sleva ve výši 30 % z kupní ceny zboží
 • 4 * sleva ve výši 20 % z kupní ceny zboží
 • 5 * sleva ve výši 15 % z kupní ceny zboží
 • 15 * sleva ve výši 10 % z kupní ceny zboží
 • 20 * sleva ve výši 5 % z kupní ceny zboží

Výherní kódy budou zveřejněny na internetových stránkách www.kuchyne-oresi.cz a www.kuchyne-oresi.sk. k 15. dni kalendářního měsíce následujícího po skončení hry. Po zveřejnění výherních kódů bude účastníkům poskytnuta lhůta 30 dnů k přihlášení se o výhru na e-mailu akce@oresi.cz. Výhru je možné započíst oproti doplatku kupní ceny.

Pokud se výherce o výhru do 30 dnů nepřihlásí, a to ani přes opakované urgence společnosti, výhra propadne společnosti.

Pokud by některý z účastníků obdržel více výherních kódů, budou se výhry sčítat. Celková výhra tak bude odpovídat součtu všech účastníkovi přidělených výherních kódů vztahujících se k dané smlouvě.

Výhry budou poskytnuty do 15-ti dnů od splnění veškerých podmínek této hry a za předpokladu, že účastník složil zálohu dle kupní smlouvy ve výši 10 % z celkové kupní ceny, minimálně však 15.000,- Kč nebo 555,- EUR. V případě již realizovaných zakázek bude hodnota výhry vyplacena, v případě nerealizovaných zakázek bude hodnota výhry promítnuta v celkovém doplatku kupní ceny a v případě výhry převyšující celkovou kupní cenu zboží, bude zbývající hodnota výhry po promítnutí v celkovém doplatku kupní ceny vyplacena.

Daň z výhry

Výhry podléhají srážkové dani, kterou hradí společnost.

Osobní údaje, vyhlášení výherců

Účastník uděluje společnosti bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů, ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., avšak pouze pro účely této hry. Souhlas dle předchozí věty může být účastníkem kdykoliv písemně odvolán.

Současně účastník uděluje společnosti bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a bydliště (pouze obce) v souvislosti s vyhlášením výherců a prezentací listiny výherců v mediích či jiných propagačních materiálech. Tento souhlas je udělován na časově neomezenou dobu, přičemž účastník je oprávněn jej kdykoliv písemně odvolat.

Dohled nad průběhem hry

Společnost si vyhrazuje právo kontrolovat po celou dobu průběhu hry plnění jejich pravidel a podmínek a v případě sporu s konečnou platností rozhodnout ve věci se hrou související. Společnost je oprávněna v případě porušení pravidel hry účastníka vyloučit, a to bez jakékoliv náhrady škody či nákladů, které účastníkovi v souvislosti s účastí vznikly. Společnost si vyhrazuje právo změny pravidel.

Závěrečná ustanovení

Účastí na akci souhlasí účastník s těmito pravidly a zavazuje se je bez výjimky dodržovat.

Na výhry nevzniká právní nárok a výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Úplné a aktuální znění pravidel hry bude k dispozici na internetových stránkách společnosti www.kuchyne-oresi.cz a www.kuchyne-oresi.sk.

HVĚZDNÉ KUCHYNĚ

AKCE A VÝHODY

CENOVÉ PŘÍKLADY

DEVELOPEŘI

O NÁS